• Haber

  Devlet Konseyi'nden beyaz kitap: Xinjiang'a ?li?kin Tarihi Sorunlar

  21.07.2019

  Çin Devlet Konseyi Bas?n Ofisi, bugün Xinjiang'a ili?kin tarihi sorunlar? konulu bir beyaz kitap yay?mlad?.

  Beyaz kitapta, Çin'in kuzeybat?s?nda yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Mo?olistan, Rusya, Kazakistan, Tacikistan ve K?rg?zistan dahil olmak üzere sekiz ülkeyle kom?u oldu?u kaydedildi. ?pek Yolu'nun antik Çin ile dünyay? birle?tirmesi nedeniyle, Xinjiang'?n farkl? medeniyetlerin kesi?ti?i bir yer oldu?u belirtildi.

  Beyaz kitapta Çin'in çok etnik gruplu bir ülke oldu?u ve Xinjiang'daki çe?itli etnik gruplar?n Çin ailesinin üyeleri oldu?u ifade edilirken, uzun tarihsel geli?im sürecinde Xijiang'?n kaderinin her zaman Çin ulusunun kaderiyle yak?ndan ba?lant?l? oldu?u yaz?ld?.

  Beyaz kitapta ?u ifadelere yer verildi:

  "Ancak bir dönemdir yurtiçinden ve yurtd???ndan etnik ayr?l?kç?, dini a??r?c? terör güçleri, Çin'i bölme amac?yla tarihi gerçekleri sapt?rarak Xinjiang bölgesinin Çin topraklar?n?n bir parças?, antik ça?lardan beri Xinjiang'?n çok etnik gruplu, çok kültürlü ve çok dinli bir bölge oldu?u gerçe?ini reddetmektedir. Onlar Xinjiang'? sözde 'Do?u Türkistan' olarak adland?rarak Xinjiang'?n ba??ms?zl???n? iddia etmektedir ve Xinjiang'daki tüm etnik gruplar? ve kültürleri, Çin ulusunun ço?ulcu kültüründen ay?rmak istemektedir."

  Devlet Konseyi Bas?n Ofisi'nce yay?mlanan beyaz kitapta, Xinjiang'?n uzun süredir Çin topraklar?n?n ayr?lmaz bir parças? oldu?u vurguland?.

  Uygur milliyetinin uzun bir göç ve etnik entegrasyon süreci sonucunda olu?tu?unun alt? çizilen belgede, Xinjiang'?n eskiden beri çok dinli ve çok kültürlü bir bölge oldu?una dikkat çekildi.

  ?slam dininin Uygur milliyetinin do?u?tan itibaren inand??? tek din olmad???, Çin kültürüyle bütünle?en ?slam dininin Çin topraklar?nda sa?l?k bir ?ekilde geli?ti?i hat?rlat?ld?.

  Belgede, günümüzde Xinjiang'da genel durumda istikrar görülürken, toplum ve ekonominin h?zla geli?ti?i, tüm etnik gruplar?n "nar taneleri gibi birbirine s?k?ca ba?l?" oldu?u ve Xinjiang'?n tarihin en iyi döneminde bulundu?u kaydedildi.

  Çin hükümeti belirli konularla ilgili beyaz kitaplar (baipishu) yay?nlayarak görü?lerini kapsaml? ve analitik biçimde kamuoyuna duyuruyor. En son ticaret sava??yla ilgili olarak yay?nlanan beyaz kitap dünya medyas?nda büyük dikkat çekmi? ve yanl?? anla??lmalar?n ve manipülasyonlar?n önüne geçmi?ti.

  艾克棋牌 微乐吉林棋牌二维码首页| 赌博app下载| 手机赢钱的捕鱼游戏首页| 手机王者游戏棋牌| 追光棋牌